فیس بوک باشگاه عقیقتویتر باشگاه عقیقباشگاه عقیق در یوتوبباشگاه عقیق در فلیکرجستجو در سایتتالار گفتگوی اسبجامعه عاشقان اسبراهنمای سایت

سیلمی جاست جنی

قيمت كشش: 15.000.000 ريال  _____ آغاز فصل کشش: اسفندماه  _____ پدر: جنی روس  _____ مادر: جاست الیزا _____ محل كشش: باشگاه سواركاري عقيق

سیلمی مجیک استار

قيمت كشش: 7.000.000 ريال ----- آغاز فصل کشش: اسفندماه ----- پدر: لاکی اُنرز ----- مادر: داش آو مجیک ----- محل کشش: باشگاه سوارکاری عقیق

سیلمی الوسیو تریدر

ققيمت كشش: 25.000.000 ريال _____ آغاز فصل کشش: اسفندماه  _____ پدر: الوسیو کوآلیتی _____ مادر: کوماری کانتینِنت _____ محل كشش: باشگاه سواركاري عقيق

سیلمی جاست جنی

قيمت كشش: 15.000.000 ريال  _____ آغاز فصل کشش: اسفندماه  _____ پدر: جنی روس  _____ مادر: جاست الیزا _____ محل كشش: باشگاه سواركاري عقيق

سیلمی پریمو والنتینو

قيمت كشش: 25.000.000 ريال _____ آغاز فصل کشش: اسفندماه _____ پدر: پریمو دُمینی _____ مادر: دُرُسا بروک _____ محل كشش: باشگاه سواركاري عقيق

سیلمی مجیک استار

قيمت كشش: 7.000.000 ريال ----- آغاز فصل کشش: اسفندماه ----- پدر: لاکی اُنرز ----- مادر: داش آو مجیک ----- محل کشش: باشگاه سوار کاری عقیق

سیلمی الوسیو تریدر

قيمت كشش: ريال 25.000.000 ریال آغاز فصل کشش: اسفندماه  _____ پدر: الوسیو کوآلیتی _____ مادر: کوماری کانتینِنت _____ محل كشش: باشگاه سواركاري عقيق

سیلمی پریمو والنتینو

قيمت كشش: 25.000.000 ريال _____ آغاز فصل کشش: اسفندماه _____ پدر: پریمو دُمینی _____ مادر: دُرُسا بروک _____ محل كشش: باشگاه سواركاري عقيق

khadamattarinhahorseslist kashehseilamiregister
فهرست اصلی